תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון, תנאי שימוש והצהרת פרטיות באתר Horror-world.co.il 

כללי

 1. אתר “עולם האימה”, המיוצג תחת הכתובת www.horror-world.co.il (להלן: “האתר”) ועשוי להיות זמין בכתובות מתחם נוספות המשתנות מעת לעת, הוא אתר המהווה זירה למתן מידע, להפניה לרכישה ולרכישת מגוון שירותים, מוצרים ומידע (להלן: “השירותים”) ממגוון חבורת וספקים (להלן: “הספקים“) אשר שירותיהם מוצגים באתר.
 2. האתרים בבעלות פרג’ שירותי תוכן (ע.מ 021626502) ומפועלים על ידו.
 3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפנייה היא לנשים ולגברים כאחד.
 4. מטרת תקנון זה הינה להסדיר את היחסים בין האתרים לבין כל אדם המבקש לעשות ו/או העושה שימוש באתר (להלן: “המשתמש” או “הלקוח“). כל שימוש באתרים, ובפרט כל רכישה ו/או מכירה של השירותים באמצעות האתרים, כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 5. השימוש באתרים מיועד ומותר לבני 18 שנה ומעלה.
 6. המשתמש מוחזק כמי שהסכים ואישר את תנאי תקנון זה וזאת כתנאי מוקדם לשימוש ב / לרכישת השירותים. להסרת ספק מובהר כי על היחסים שבין האתרים לבין המשתמש יחולו הוראות תקנון זה.
 7. אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון זה להלן בקפידה בטרם תבצע כל פעולה באתרים, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך (המשתמש) לבין האתרים. מובהר כי השימוש באתרים מהווה הודעה מצדך כי קראת הוראות תקנון זה, הבנת אותם והנך מסכים להם ללא הסתייגות.
 8. האתרים שומרים על זכותם לשנות תקנון זה מזמן לזמן, והנוסח העדכני של התקנון כפי שיופיע באתרים הוא שיחייב את האתרים והמשתמש. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם מטעם האתרים, לרבות באתרים, תגברנה הוראות תקנון זה.
 9. למען הסר ספק, יובהר ויודגש כי למעט אם מצויין אחרת לגבי שירות או מוצר כלשהו – האתרים אינם מוכרים ו/או מספקים את השירותים והמוצרים המפורסמים בהם. אלו מוצעים על-ידי הספקים השונים ולא אתר עולם האימה. האתרים מעמידים לרשות הספקים פלטפורמה בלבד להצגה ולמכירה של שירותיהם ומוצריהם. פרטיהם, תיאורם וכל מידע אודותיהם לרבות מחירם נקבעים על-ידי הספקים ומצויים באחריותם המלאה. האתרים אינם מפקחים תדיר על המידע ונכונותו ולכן אין לראות באתרים כמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם. האתרים ממליצים למשתמש לבדוק את הבדיקות המקובלות קודם לרכישתם.
 10. הצגת הנתונים אודות השירותים של צד ג’ באתרים, אינם מהווים המלצה או הצעה לרוכשם מהספקים או מכל גורם אחר.
 11. האתרים לא יישאו בכל אחריות לתוכנם של קישורים (“לינקים”) באתרים המפנים לאתרי אינטרנט אחרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. האתרים לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע במוצרים שיגיע אליהם באמצעות אותם קישורים.
 12. בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתרים, ניתן לפנות לאתר עולם האימה בדואר האלקטרוני: info@horror-world.co.il או בטלפון: +972-50-9119882, או בדואר ישראל בכתובת: פרג’ שירותי תוכן, אחד במאי 22, חולון 5831509

 

מדיניות הפרטיות (Privacy Policy)

 1. האתר מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים בהם ולאבטח את המידע הנשמר באתר. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות האתר להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביהם או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור באתר, לרבות מידע שנאגר אודות משתמשים, ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.
 2. אלא אם מצויין אחרת – האתר לא יעביר פרטים מזהים אודות המשתמש לצד שלישי למעט לספקים וחברות הנותנות שירותים אשר בהם הביע המשתמש עניין, לחברה הסולקת את העסקאות באתר (ככל שתהיה), לחברה המספקת שירותי משלוח הודעות אימייל, לחברות כרטיסי אשראי לצורך השלמת פעולות הרכישה שבוצעו באתרים ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:
  • אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המשתמש לאחר.
  • לשם גביית כספים המגיעים מהמשתמש בגין רכישת השירותים באתרים.
  • אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם האתרים או מי מטעמם.
  • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין האתרים.
  • אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתרים או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים באתרים.
  • אם המשתמש עשה באתרים שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם פרטי המשתמש משמשים גורם כלשהו לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתרים, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של האתרים ולפי הצורך גם במאגרי המידע של הספקים.
 3. האתרים שומרים לעצמם את הזכות לאסוף בעת הימצאות המשתמש באתרים, מידע אודות הרגלי הקניה של המשתמש, מוצרים/שירותים שרכש, מוצרים/שירותים בהם הביע עניין, עמודים שצפה בהם, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב-Cookies, על מנת שזה ישמש את האתרים בכניסותיו הבאות של המשתמש לאתרים וכן יאפשר לאתרים להציע למשתמש הצעות, מבצעים ופרסומים ממוקדים.
  • Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב המשתמש (לעניין זה – מחשב המשתמש – לרבות טלפון נייד ו/או כל מכשיר קצה אחר באמצעותו נעשה שימוש באתרים) על ידי שרת אינטרנט, המאפשר זיהוי מהיר ויעיל של המשתמש וכן מאפשר איסוף מידע אישי על העדפות המשתמש כדוגמת סוג המוצרים ו/או אתרים המועדף על המשתמש, דרכי הגישה שלו לאתרים, סוג האינפורמציה שהוא מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של המשתמש וכיו”ב.
  • באישורו את תנאי תקנון זה ובעצם השימוש באתרים המשתמש מתיר לאתרים להשתיל Cookie על מחשבו, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ב Cookie ולזהות את המשתמש על פיו.
  • המשתמש יכול למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי Cookies באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן האינטרנט שלו, אולם הדבר יחייב אותו לשוב ולהקליד בכל כניסה לאתרים את שם המשתמש והסיסמא, במקרים בהם רישומם מתחייב מאופי השירות שהוא מבקש לקבל באתרים.
 4. האתרים רשאים להשתמש בפרטים האישיים שמסר המשתמש בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתרים לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. האתרים יהיו רשאים למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מזהים את המשתמש באופן אישי.
 5. זכות לעיין במידע ולבקש את מחיקתו: חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 קובע כי כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו או אפוטרופסו – במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. במידה ומצא האדם כי המידע שעליו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הוא רשאי לפנות להנהלת האתר בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז הנך זכאי על-פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות כאמור. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד התנהגותך, פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר במאגר אתר החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אתה תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה למחוק את המידע כאמור.

  אחריות

 1. למעט אם מצויין באופן מפורש, האתרים מספקים פלטפורמה בלבד למכירתם של השירותים והם לא יישאו בכל חבות ו/או אחריות בגין כל פגם ו/או ליקוי בשירותים ו/או בגין אי התאמה ו/או אי דיוק בנוגע לאופן פרסומם באתרים. כל עסקה בנוגע לרכישה או מכירה של השירותים נעשית בין המשתמש והספק הרלבנטיים ועל אחריותם בלבד.
 2. למעט אם מצויין באופן מפורש, האתרים אינם מוכרים, מייבאים או משווקים את השירותים המוצעים בהם ולפיכך אינם נושאים, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לשירותים, טיבם והתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למידע שפורסם בנוגע אליהם ו/או מחירם ו/או לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקתם או כתוצאה מכך שהשירותים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
 3. הספקים ו/או המוכרים הינם האחראים הבלעדיים לשירותים הנמכרים על ידם וכן לכל המידע הנמסר על ידם, בהתאם לתנאים המופיעים באתרים, לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין ובכלל זה הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות על פיו.
 4. האתרים אינם צד ולא ייקחו חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין משתמש וספק בנוגע לעסקה כלשהי. היה והאתרים ו/או מי מטעמם ינסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתרים בנוגע לעסקה כלשהי, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על האתרים ו/או מי מטעמם בגין עסקה כאמור ו/או כל פעולה אחרת שבוצעה באתרים ו/או באמצעותם.
 5. האתרים לא יישאו, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה בו פעילותם התקינה של האתרים תיפגע ו/או תופרע ו/או למקרה בו לא ניתן יהיה לעשות שימוש באתרים בשל הפסקות ו/או תקלות כלשהן (ובכלל זה נפילת שרתי האתרים, פריצה למחשבי האתרים, שגיאות בקוד האתרים, הפסקות חשמל, בעיות טלפון וכיו”ב) בעטיין לא ניתן יהיה לרכוש ו/או למכור את המוצרים ו/או תחול תקלה כלשהי באופן רכישתם ו/או בעיה בקבלת מידע או שירות.
 6. השימוש באתרים ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is), ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בגין תכונות האתרים ומגבלות השימוש בהם. האתרים אינם מתחייבים כי השימוש בהם יתאפשר בצורה תקינה מכל מחשב ו/או מכשיר קצה אחר של המשתמש, וכן לא יהיו אחראים לתוצאות העלולות להיגרם למשתמש ו/או למחשב ו/או למכשיר הקצה שלו כתוצאה מאי התאמה ו/או חוסר אינטגרציה בין מערכות המחשב של האתרים לבין מערכות המחשב של המשתמש ו/או מהימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים באתרים. השימוש באתרים ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 7. האתרים לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתרים (ובכלל זה שימוש הנובע מהפניה לאתרים אחרים באמצעות קישורים מהאתר) ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתרים ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותם של האתרים ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבו של המשתמש (ו/או כל מכשיר קצה אחר בו נעשה שימוש לצורך גלישה לאתרים) ו/או למידע המאוחסן במחשב המשתמש ו/או במכשיר הקצה האחר ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והמשתמש מצהיר בזאת כי הוא לבדו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא עושה באתרים ו/או בשירותים המוצעים בהם.
 8. האתרים לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשים המשתתפים ברכישה/במכירה או ע”י כל גורם אחר.
 9. האתרים לא יישאו בכל אחריות לתוכן שיפורסם על ידי המשתמשים באתרים ובכלל זה באשר לפרסומים המסחריים אודות המוצרים המוצעים באתר ו/או תוכן שיועבר בין המשתמשים במסגרת חוות דעת, תגובות, המלצות, קישוריות (links) לאתרים אחרים וכיו”ב. האתרים אינם נותני חסות, מעודדים, מציעים, מסכימים או מביעים דעתם לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים המתפרסמים בהם וכל הסתמכות של המשתמש עליהם נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 10. האתרים שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, על-פי שיקול דעתם הבלעדי, באופן זמני או קבוע, את הפעילות בהם, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי האתרים בקשר לאמור. האתרים רשאים בכל עת לשנות את מבנם, מראם, אופיים, זמינות השירותים ו/או התנאים המוצעים בהם ללא צורך להודיע מראש למשתמשים, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי האתרים בקשר לאמור.

  קניין רוחני

 1. כל התוכן וזכויות הקניין הרוחני המופיעים באתרים, הנם רכושם הבלעדי של האתרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לאתרים זכויות קניין רוחני בין היתר בכל העמודים, התוכן והמידע המתפרסמים בהם, בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת המשתמשים, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של כל אתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 2. השימוש באתרים אינו מקנה למשתמשים רישיון או זכות אחרת לעשות שימוש בקניין הרוחני של האתרים ו/או של צד שלישי כלשהו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתרים (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותם המפורשת של האתרים מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפירה את הוראות דיני הקניין הרוחני.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתרים ו/או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתרים לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתם של האתרים מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתרים באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 4. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.
 5. פרסומים המופיעים באתרים מטעם ספקים הנם קניינם של הספקים ולכן אין לעשות בו שימוש בפוגע בזכות זו. אין לבצע קישור לפרסום כלשהי ללא הסכמת המפרסם.

  דין וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על הפעולות באתרים ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בעניין האתרים ו/או התקנון ו/או השימוש באתרים וכל הנובע ממנו תוקנה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.
 3. במקרה שהשימוש באתרים נעשה ממדינה שאינה ישראל, על המשתמש לוודא כי השימוש הנו בהתאם להוראות הדין החלים במדינה זו (ו/או בכל מדינה אחרת שתחום השפוט שלה עשוי לחול ביחס לשימוש כאמור), אולם בכל מקרה על היחסים בין האתרים למשתמש כאמור יחול האמור לעיל.